Herkkä 1/2

Hei, olen Inkeri ja olen erityisherkkä. Olen sen oikeastaan aina tiennyt, mutta vasta viime vuosina asiasta on suureksi helpotuksekseni alettu puhua oikeana ilmiönä. Uskon, että itseni lisäksi moni muukin hyötyisi ilmiön tunnistamisesta ja siksi halusinkin kirjoittaa aiheesta. Kirjoitan ensin informatiivisemmin siitä, mitä erityisherkkyys tarkoittaa ja sen jälkeen pohdin enemmän aihetta omasta näkökulmastani ja kokemusmaailmastani. Sanottavaa on paljon, joten jaan herkkyysteeman (ainakin) kahteen eri postaukseen, ettei homma ihan leviäisi käsiin. Tämä on siis niistä ensimmäinen, informaatiopommi.

Erityisherkkyys terminä ei mielestäni ole paras, sillä se luo ihmisille tietynlaisia ennakkoluuloja. Erityisherkkyydestä on myös tullut trendisana, ja sitä käytetään melko höllästi ja usein väärissä yhteyksissä. Erityisherkkyys saatetaan liittää ujouteen, arkuuteen tai introverttiuteen. Erityisherkkyyden saatetaan myös kuvitella olevan yhtä kuin tunneyliherkkyys. Nämä eivät ole synonyymeja keskenään. Erityisherkkä voi olla ujo, arka tai introvertti samalla todennäköisyydellä kuin kuka tahansa. Yhtä hyvin erityisherkkä voi olla sosiaalisesti innokas ja ulospäin suuntautunut ekstrovertti. Tunteiden intensiteetti on erityisherkillä suurempi kuin valtaväestöllä, mutta erityisherkkyys on paljon muutakin. Mitä se sitten on?

Mielestäni kuvaavampi termi kyseiselle piirteelle on englanninkielinen highly sensitive person, HSP. Termi on psykologian tohtori ja psykoterapeutti Elaine N. Aronin kehittämä hänen alkaessaan tutkia ilmiötä vuonna 1991. Aronin havainnot sekä monet muut myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet, että non 20 %:lla väestöstä esiintyy synnynnäisesti muusta 80 %:sta poikkeavia herkkyyspiirteitä. Piirteet liittyvät ympäristön havainnointiin, ärsykkeiden vastaanottamiseen ja tunnekokemuksiin. Piirteet on jaettu neljään pääkohtaan (“DOES“):

  1. Syvällinen tiedon prosessointi (Depth of processing)
  2. Kuormittumisalttius (Overstimulation)
  3. Vahva eläytymiskyky/tunneherkkyys (Emotional reactivity)
  4. Tarkka havainnointikyky (Sensing the subtle)

Erityisherkkä siis prosessoi ja havainnoi ympäristöään erityisen tarkasti ja hienovaraisesti sekä kokee sen tunnetasolla hyvin voimakkaasti. Tämän vuoksi kuormittumisalttius on normaalia suurempi, ja sitä myöten riski esimerkiksi uni- ja mielenterveyshäiriöille tai loppuun palamiselle. Kuormittumisen takia erityisherkät voivat olla myös alttiimpia fyysiselle sairastelulle. Tässä kohtaa haluan korostaa, että erityisherkkyys itsessään ei ole sairaus tai häiriö, vaan persoonallisuuden piirre, joka johtuu synnynnäisestä hermoston rakenteesta. Myös eläimistä joka viides on erityisherkkä. Evoluution näkökulmasta tämän on todettu parantavan lajiselviytymistä tilanteissa, jotka vaativat erityistä tarkkuutta.

Erityisherkät ovat prosessointikykynsä ja tarkkaavaisuutensa ansiosta usein luovia, taitavia ihmissuhteissa sekä taitavia ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa. Tämä edellyttää sitä, että erityisherkkä saa toimia suotuisassa ympäristössä, eikä ole ylikuormittunut. Kuormittavassa ympäristössä erityisherkkä vetäytyy, “menee lukkoon” tai ylivirittyy. Tällöin herkkyyden tuomat vahvuudet eivät pääse esiin, vaan päinvastoin erityisherkkä saattaa vaikuttaa sisäänpäin kääntyneeltä, tylyltä, liian päälle käyvältä tai mitä ikinä. Erityisherkän onkin tärkeää löytää tasapaino virikkeiden ja rauhoittumisen välille.

Erityisherkillä on havaittu olevan myös vahva intuitio. Erityisherkkä vaistoaa usein etukäteen, mitä on tulossa tai kokee tarvetta toimia tietyllä tavalla selittämättömästä syystä. Työn ja ihmissuhteiden merkityksellisyys on erityisherkille hyvin tärkeää ja he käyttävätkin usein paljon aikaa oman elämän suuntansa pohtimiseen ja syvällisten suhteiden luomiseen. Erityisherkkä turhautuu tai uupuu hyvinkin äkkiä työssä, joka ei ole lähellä sydäntä tai ihmissuhteissa, jotka sisältävät lähinnä small talkia. Koska erityisherkätkin ovat kaikki yksilöitä, kaikkien herkkyyspiirteiden vahvuusasteissa ja esiintyvyydessä on kuitenkin vaihtelua yhtä paljon kuin on erityisherkkiäkin.

Erityisherkkyys on lahja, kun sen hyväksyy ja osaa hyödyntää oikein. Se voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan, jos ei ymmärrä tätä piirrettä ja elää huomioimatta sitä. Yhteiskunnassa, joka korostaa suorittamista, on välillä todella vaikeaa olla tasapainoinen erityisherkkä. Koska koemme kaikki elämää vain omasta kokemusmaailmastamme, erehdymme helposti kuvittelemaan, että kaikki kokevat samalla tavalla. Uskon, että tiedon lisääminen erilaisista persoonallisuuden piirteistä parantaa kaikkien mahdollisuuksia tulla ymmärretyksi omana itsenään ja sitä kautta toteuttaa omaa parasta potentiaaliaan.

Vaikka tämä teksti käsittelee erityisherkkiä, haluan lopuksi vielä korostaa, että sekä erityisherkkiä että ei-niin-herkkiä tarvitaan yhtä paljon. On esimerkiksi havaittu, että yritys toimii parhaiten, kun työntekijöinä on molempia. Eli tunnistitpa itsesi tekstistä tai et, olet ihanan erityislaatuinen. Erityisherkkyys ei siis tee ihmisestä mitenkään erityisempää kuin muut (termistä huolimatta), niin kuin ei mikään muukaan persoonallisuuden piirre. Lisäksi haluan selventää, että erityisherkille ominaisiksi kuvaamiani piirteitä ei esiinny pelkästään erityisherkillä, vaan ihan kaikilla jossain määrin, mutta erityisherkillä nämä piirteet ovat korostuneita.

Itselleni erityisherkkyyden ymmärtäminen on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä itsetuntemuksen, itseni hyväksymisen ja koko hyvinvointini kannalta. Toivon, että jokainen herkkä oppisi näkemään piirteen voimavarana! Jos aihe kolahtaa, alla on lukuvinkkejä erityisherkkyydestä. Tulen myös kirjoittamaan vielä (ainakin) toisen tekstin, jossa siis enemmän pohdintaa kuin faktoja. Stay tuned!

❤ Inkeri

Kirjallisuutta ja tutkimuksia erityisherkkyydestä:

Elaine Aronin tutkimusartikkeleita

Muiden tutkijoiden tutkimusartikkeleita


Suomalaista kirjallisuutta erityisherkkyydestä:

Satri, J. (2014). Sisäinen lepatus. Basam Books.

 
 

 

3 thoughts on “Herkkä 1/2

  1. Pingback: HERKKÄ 2/2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s